ر ـ پاییز
دست نوشته
۱۳۸٧/٢/٢۱ :: خانه اش ابری نیست

۱۳۸٧/۱/٢٧ :: دایره زنگی

۱۳۸٦/۱٢/٧ :: داستانک 2

۱۳۸٦/۱۱/٢٧ :: داستانک

۱۳۸٦/۱۱/۱٢ :: مقدمه موخره

۱۳۸٦/۱۱/٢ :: چند تيتر جنجالي فوتبالي

۱۳۸٦/۱٠/٢٠ :: .....

۱۳۸٦/۱٠/۱٠ :: سرخوردگي فلسفي!

۱۳۸٦/۱٠/٤ :: از همه رنگ

۱۳۸٦/٩/٢٧ :: پيرامون جشنواره كمدي گل آقا

۱۳۸٦/٩/۱٩ :: حكايت من

۱۳۸٦/٩/۱٧ :: يك صبح باراني

۱۳۸٦/٩/۳ :: از همه شما ممنونيم

۱۳۸٦/۸/٢٦ :: بدو بدو بازي!!!!!

۱۳۸٦/۸/٢٠ :: كدام نسل بهتريم؟

۱۳۸٦/۸/۱٠ :: اين متن به گلنسا و دوازده يارش تقديم ميشود

۱۳۸٦/٧/٢٥ :: پي نوشت دعوت ماني

۱۳۸٦/٧/٢۱ :: بيانيه اي عليه شاعران

۱۳۸٦/٧/٥ :: كوچه هاي روستا

۱۳۸٦/٦/۳۱ :: سوره پاييز

۱۳۸٦/٦/٢٠ :: بيستم شهريور

۱۳۸٦/٤/۱٤ :: سلاخي زبان

۱۳۸٦/٤/٩ :: خواب یک جمعه

۱۳۸٥/۱٢/۱٩ :: بهار بهار

۱۳۸٥/۱۱/۱٥ :: وانسانی تازه

۱۳۸٥/۱۱/٥ :: سيب و زمستان وعطش

۱۳۸٥/۱٠/٢۱ :: روياي فتح

۱۳۸٤/۸/۳ :: ۱۳۸٤/۸/۳

۱۳۸۳/۱۱/٢٤ :: چند طرح

۱۳۸۳/۱۱/۱٤ :: سکوت!

۱۳۸۳/٩/۳٠ :: یک اتفاق ساده

۱۳۸۳/۸/۱۸ :: مثل هبوط است

۱۳۸۳/٧/۱۱ :: گورستان

۱۳۸۳/٤/۳ :: صداي تو خواهد پيچيد

۱۳۸۳/۳/۱۸ :: ۱۳۸۳/۳/۱۸

 
 
بالای صفحه